Granulomatosous cystitis: from Sri Lanka to Naples