Convezione naturale in canali verticali convergenti o divergenti